เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 

icon ลักษณะภูมิอากาศ และธรณีวิทยา


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | คำขวัญประจำจังหวัด | ที่ตั้งและอาณาเขต | ลักษณะภูมิประเทศ |
ลักษณะภูมิอากาศ และธรณีวิทยา | ศูนย์กลางจังหวัด | จุดเด่นและขีดความสามารถในการพัฒนา | เอกสารอ้างอิง |

 

ภูมิอากาศ  จังหวัดนครราชสีมา มี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกในราวเดือนสิงหาคม - ตุลาคม    (เป็นช่วงที่ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อน ที่พัดจากมหาสมุทรอินเดีย) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี  จากสถิติ
ในช่วง 32 ปี ( 2499 - 2530 ) ประมาณ 1,108.7  มิลลิเมตร

ในปี  2538  ปริมาณน้ำฝนมีค่าเฉลี่ย     1,292.1 มิลลิเมตร
ในปี  2539  ปริมาณน้ำฝนมีค่าเฉลี่ย     1,173.9 มิลลิเมตร

สำหรับปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีได้ประมาณ 1,070.5 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 112 วัน เดือนที่มี
ฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 244.2  มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุดใน 24  ชั่วโมงที่เคยตรวจ
ได้คือ 143.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2511

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - เดือนมกราคม (ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
ลมหนาวและแห้ง พัดมาจากประเทศจีน)   อุณหภูมิต่ำสุดเดือนธันวาคม ประมาณ 16 - 17 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน   ริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ปกติอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดือนเมษายน ประมาณ  39.7 องศา
เซลเซียส

ฝน   ฝนที่ตกในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นฝนเนื่องจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ย
ผ่านประเทศเวียดนามเข้ามาจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้เข้า
มาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้น้อย ในปีนั้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาจะมีความแห้ง
แล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย แต่โดยปกติพายุดีเปรสชั่นจะเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
ปีละ 3 - 4  ลูก  ทำให้ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ดี  ส่วนฝนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้น  มีปริมาณน้อย  เพราะ
จังหวัดนครราชสีมา มีเทือกเขาเพชรบูรณ์กับเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางตะวันตก และเทือกเขาสันกำแพงกับเทือกเขา
พนมดงรักอยู่ทางใต้เป็นเครื่องกีดขวางมิให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาถึงโดยสะดวก ทำให้ฝนตกทางด้าน
ตะวันตกและทางด้านใต้ของภูเขาเป็นส่วนมาก เมื่อลมมรสุมผ่านเทือกเขาเหล่านี้เข้ามาในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือก็
ลดปริมาณไอน้ำในอากาศลงเสียมากแล้ว   จึงทำให้มีฝนตกน้อย    จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นจังหวัดที่อยู่ในจุดอับฝน
(Rain Shadow) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภูม ิ ใน ปี พ.ศ. 2539 จังหวัดนครราชสีมามีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  33   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 39.7 - 42.7  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ย 16.7 - 22.9 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์   ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็น
ระยะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศในจังหวัดนครราชสีมาจะแห้งแล้งและหนาวเย็น
ตอนรุ่งเช้าอากาศจะชุ่มชื้นความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูง และจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในตอนบ่ายถึงเย็น ส่วนในช่วงฤดูร้อน
อากาศจะแห้งแล้งและร้อนอบอ้าวมาก ความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำมาก และความชื้นสัมพัทธ์จะค่อย ๆ สูงขึ้นเมื่อเริ่มเข้าฤด
ูฝน คือเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยลมนี้เป็นลมที่พัดจากทะเลจึงพัดพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้น
มาด้วย ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นเป็นลำดับตลอดฤดูฝน โดยคาดว่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 72 %
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 89 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 50 % และค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดเคยตรวจ
ได้ 2 % เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2522

ลักษณะทางธรณีวิทยา   จากแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทย  (มาตราส่วน 1 : 500,000)   ซึ่งจัดทำโดยกรมทรัพ-
ยากรธรณี พบว่าพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินชุดโคราช (Khorat Group) และมีบางแห่ง
เป็นหินชุดราชบุรี (Ratchaburi Group) สำหรับหินชุดโคราชเกิดขึ้นระหว่างปลายยุคไตรแอสสิค (Triassic) จน
ถึงยุค ครีเตเซียส (Cretaccous) หรือระหว่าง 135-225  ล้านปีมาแล้ว
 

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain