เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
ที่ตั้งและอาณาเขต


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | คำขวัญประจำจังหวัด | ที่ตั้งและอาณาเขต | ลักษณะภูมิประเทศ |
ลักษณะภูมิอากาศ และธรณีวิทยา | ศูนย์กลางจังหวัด | จุดเด่นและขีดความสามารถในการพัฒนา | เอกสารอ้างอิง |

 

จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช  ระหว่าง

เส้นรุ้ง 14 องศา 17 ลิปดา  -15 องศา 46  ลิปดาเหนือ
เส้นแวง 101 องศา 11 ลิปดา -103  องศาตะวันออก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดลพบุรี

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา

พรมแดน พรมแดนจังหวัดนครราชสีมา มีความยาวโดยรอบทั้งสิ้นประมาณ   850  กิโลเมตร   เป็นพรมแดนตาม
ธรรมชาติ     คิดเป็นร้อยละ  55.06

พรมแดนที่เป็นที่ราบ การจำแนกขอบเขตไม่ชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเป็นปัญหากับการบริหาร
เช่น  พรมแดนทางตะวันออก  เขตอำเภอชุมพวง  และห้วยแถลง  ติดกับ  จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณนี้มักจะคลาดเคลื่อน
เสมอ แต่ละหน่วยงานก็มักจะกำหนดขอบเขตแตกต่างกัน

อิทธิพลของพรมแดน ที่มีต่อลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของประชากร ตามชนิดของพรมแดนมีดังนี้ คือ

พรมแดนที่เป็นภูเขา   พรมแดนนี้ยาวประมาณ  280  กิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  32.24   เป็นพรมแดนทางด้าน
ตะวันตกยาวทอดติดต่อลงไปถึงทางใต้ของจังหวัด  ซึ่งได้แก่ เทือกเขาพญาเย็นในท้องที่อำเภอปากช่อง ด่านขุนทด
และเทือกเขาสันกำแพงในท้องที่อำเภอปากช่อง  ปักธงชัย  ครบุรี  เสิงสาง เป็นพรมแดนที่ทำให้เกิดอุปสรรคหลาย
อย่าง เพราะเป็นพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง เกิดปัญหา  ในด้านคมนาคม  การปกครองและการป้องกัน ถ้ามองในด้าน
ภูมิอากาศแล้วเทือกเขาทั้งสองเป็นแนวปะทะกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในเขต
เงาฝน

พรมแดนที่เป็นที่ราบ  ยาวประมาณ 328 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.94  ส่วนมากอยู่ทางทิศตะวันออก มีความ
สะดวกในการติดต่อซื้อขาย การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมกับจังหวัดที่ติดต่อถึงกันง่าย การปกครองและการป้องกันใน
แนวเขตแดนนี้ไม่มีปัญหา เพราะมีการร่วมมือกันระหว่างจังหวัด ที่ติดต่อกันมาก

พรมแดนที่เป็นแม่น้ำ  ยาวประมาณ 188  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.12  ทางตะวันตกติดกับจังหวัดสระบุรี  มี
ลำมวกเหล็กกั้นอยู่   ด้านจังหวัดลพบุรีมีลำพญากลางกั้นอยู่  ทางเหนือมีลำชี  กั้นระหว่างจังหวัดชัยภูมิ  ลำสะแทดกั้น
ระหว่างอำเภอประทายกับจังหวัดบุรีรัมย์    ประชาชนใช้ลำน้ำ   เป็นประโยชน์ในการเกษตรมากโดยเฉพาะในช่วงที่
ไหลผ่านที่ราบ การติดต่อระหว่างจังหวัด เป็นอุปสรรคน้อยมาก เพราะปัจจุบันเส้นทางเชื่อมผ่านมีหลายสาย

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain