เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon แผนพัฒนาด้านการศึกษา


Untitled Document แผนพัฒนาด้านการศึกษา | โรงเรียนวิชาชีพ/พิเศษ | วัด โบสถ์ มัสยิด

จากการที่แผนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ( 2540 - 2544)
มีวัตถุประสงค์  ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือ และใช้ภาษาไทยที่
มีลักษณะเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น โดยจัดให้มีที่อ่านหนังสือ และสื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพิ่ม
เติมให้เพียงพอกับความต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิตด้วยการจัดให้มีการกระจายข่าวสารข้อมูลจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นอย่างมีระบบต่อเนื่องและนำเอา
ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันและเป็นประโยชน์์ต่อการพัฒนา   ส่งเสริมและสนับ
สนุนให้เด็กและเยาวชนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รวม
ทั้งได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้มีตัวแทนอาสาสมัครภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการ
พัฒนาชนบท โดยการอบรมผู้ที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นของแต่ละชุมชนอย่างมีระบบและดำเนินการครบวงจร    ส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชนบท ระดับจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน    และ
จัดหาแหล่งน้ำในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการตามแผนฯ อย่างต่อเนื่องโดย ในปี 2539
จังหวัดนครราชสีมา              มีสถานศึกษารวมที่สอนในระบบทั้งสิ้น    1,575    แห่ง   มีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง
สิ้น 502,440 คน มีครู /อาจารย์ทั้งสิ้น 24,418 คน  ในปี 2540  จังหวัดนครราชสีมามีสถานศึกษา   ที่สอนใน
ระบบทั้งสิ้น  1,591  แห่ง  มีนักเรียนและนักศึกษา  ทั้งสิ้น  526,641 คน  มีครูอาจารย์ 24,717 คน     คิดเป็น
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ในภาพรวมเท่ากับ 1 : 21

students

ตามแผนพัฒนาฯ 8 เปิดโอกาสให้ นร. ประถมได้ศึกษาต่อมัธยมปัจจุบัน มีสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่เปิดในระดับอุดมศึกษาจำนวน 6 แห่ง คือ
1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระดับปริญญาตรี - ปริญาเอก
2  สถาบันราชภัฏนครราชสีมาระดับปริญญาตรี
3  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปวช/ ปวส/ และปริญญาตรี
4   มหาวิทยาลัยสงฆ์ (วิทยาเขต ) วัดพระนารายณ์มหาราช ถึงระดับปริญญาตรี
5   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า ) เปิดสอนระดับปริญญาโท
6   มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาโท

สำหรับสถานศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนในระดับปริญาตรีและโท คือ มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล

 จำนวนอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      -ในปี การศึกษา  2533   มี ร้อยละ  51.18 
      -ในปี การศึกษา  2534   มี ร้อยละ  70.41
      -ในปี การศึกษา  2536   มี ร้อยละ  91.31
      -ในปี การศึกษา  2539   มี ร้อยละ  94.43
จะเห็นว่าปัจจุบันประชากรที่เรียนในโรงเรียนมีแนวโน้มการเรียนต่อในระดับสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษา  ตอนต้นสูงขึ้นก ว่า
ร้อยละ 95

การเรียนต่อของนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 1 (ปวช)

ในปีการศึกษา 2539 มีนักเรียนจบชั้น ม.3 รวม 27,901 คน นักเรียนที่สำเร็จเหล่านี้ได้เข้าเรียนชั้น ม.4 /ปวช. 1
รวม 23,126 คน คิดเป็นอัตราเรียนต่อร้อยละ 82.88       ต่อมาในปีการศึกษา 2540      มีนักเรียนจบชั้น  ม.3
รวม 31,717 คน และนักเรียนที่จบเหล่านี้ได้เข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 / ปวช.1 รวม 26,981 คน คิดเป็นอัตราเรียน
ต่อร้อยละ 85.07
จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าวการเรียนของนักเรียนที่จบชั้น  ม.3  เข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 /ปวช.1  มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
     พ.ศ. 2538 ประชากรได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ  3.23  (61,003 คน)  ระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ   11.48 (216,508 คน) ระดับประถมศึกษาร้อยละ 85.13 (1,605,984  คน) และการศึกษาอื่น
ร้อยละ 0.16 (3,0800 คน) รวมทั้งไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 10.04 (211,908 คน)
 
ที่มา
:  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา : 2539

 

 

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain