เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon สาธารณสุข


Untitled Document สาธารณสุข | สถานบริการภาครัฐ | สถานบริการภาคเอกชน | บุคลากรสาธารณสุข | อัตราส่วนบุคลากร
สาเหตุและสถิติการป่วย | สรุปปัญหาด้านสาธารณสุข


จังหวัดนครราชสีมา ได้เตรียมแผนจัดงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
ปี 2540 - 2541  เพื่อพัฒนาบุคลลากรสาธารณสุข   (People ware)     และเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลในเขต
อำเภอเมืองเพื่อให้บริการการแพทย์ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ แก่ประชากรในเขตเทศบาลนครอำเภอเมืองและทดแทน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ซึ่งกำลังอยู่ในแผนฯยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งสัดส่วนของเตียง   ต่อ
ประชากร  โดยประมาณ ในปัจจุบัน คือ 1: 865 ในระยะทางห่างจากจังหวัด 85 ก.ม. กำลังเสนอของบประมาณ จัด
ตั้งโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 500 เตียงขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง ในปริเวณเขตปริมณฑล อำเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา ของปีงบประมาณ   2540   มีแผนในการรองรับโรงพยาบาลชุมชนในเขตอำเภอขนาดใหญ่ที่มีเตียง
อุปกรณ์ และบุคคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร  และจำนวนผู้รับบริการประชากร 170,571    คนมีสัดส่วน
เฉลี่ยหนึ่งเตียง ต่อประชากร ประมาณ 1 : 341 โดยประมาณ มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 286 คน / วัน ระยะทางห่างจาก
จังหวัด   102  ก.ม.   สมควรยกฐานะโรงพยาบาลปากช่องนานา     จากโรงพยาบาลชุมชน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด  120  เตียงขึ้นไป    และอำเภอบัวใหญ่     มีประชากร   135,527   คนสัดส่วนเตียงต่อประชากร
ประมาณ 1 : 271  คน  มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย  222  คน  ต่อวัน   ยกฐานะโรงพยาบาลบัวใหญ่ จากโรงพยาบาลชุมชน
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 120 เตียง ขึ้นไป

ในปี  2540  จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 24  แห่ง
โรงพยาบาลจำนวน 2,135 เตียง สังกัดกระทรวงอื่น 2 แห่ง จำนวน 430  เตียง และเป็นสถานพยาบาล
ของเอกชน 11 แห่ง
foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain