เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon สรุปปัญหาด้านสาธารณสุขของจังหวัด


Untitled Document สาธารณสุข | สถานบริการภาครัฐ | สถานบริการภาคเอกชน | บุคลากรสาธารณสุข | อัตราส่วนบุคลากร
สาเหตุและสถิติการป่วย | สรุปปัญหาด้านสาธารณสุข


สรุปปัญหาด้านสาธารณสุขของจังหวัด

1.   การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งทำให้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกและอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราป่วยและการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงกว่าปีก่อนๆ  เป็น
สาเหตุการป่วยอันดับ 1 ของผู้ป่วยในและยังเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 3 ของประชากร จังหวัดนครราชสีมา

2.   ผลกระทบจากกลไกตลาดเสรี และอิทธิพลของข้อมูลข่าวสาร  ทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับการบริโภคอาหารและ
ยาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแนวทางแก้ปัญหา  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีมาตรการที่เหมาะสมในการไขปัญหาอย่าง
เข้มงวด

3.   ผลกระทบจากการขาดดุลย์การค้าของประเทศทำให้งบประมาณการพัฒนาด้านสาธารณสุขถูกตัดในขณะที่ทุก
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจะต้องดำเนินต่อไป   แนวทางแก้ไข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จะต้องปรับแผนการใช้งบประมาณ  ทรัพยากร  และกลวิธีให้เหมาะสม  เพื่อให้การพัฒนาสาธารณสุข สามารถแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอนามัยของสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพดีตามเป้าหมายได้

4.  การก่อสร้างอันเป็นผลจากการขยายตัวด้านการลงทุน ทำให้แรงงานต่างชาติ เป็นทางเลือกหนึ่งที่นายจ้างเลือก เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต    ถึงแม้ว่าปัญหาจากแรงงานต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมาในขณะนี้จะยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาร้าย
แรงก็ตาม แต่ ก็จะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสม และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันเนื่องมา
จากแรงงานต่างชาติ

5.  โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและเทคนิคการแพทย์ นับเป็น
ประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การกำหนดแผนงาน และปรับปรุงคุณภาพบริการในทิศทางที่เหมาะสมกับการสาธารณสุข

6.   ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมายังขาดหลักประกันสุขภาพ โดยการใช้บัตรประกันสุขภาพ

7.   การบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ( HFA )  เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของประชาชนและองค์กร
ชุมชน

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain